Kreditskydd

Trygghet med kreditskydd

Genom att teckna ett kreditskydd så kan du som kund känna dig trygg om något oförutsett skulle inträffa. Försäkringen ger ersättning till dig som tillsvidareanställd eller egenföretagare om du blir ofrivilligt arbetslös eller helt arbetsoförmögen som en följd av olycksfall eller sjukdom. Försäkringen täcker även utestående skuldsaldo om den försäkrade avlider.

symbol hjärta

Tryggare

Kreditskyddet kan hjälpa dig vid arbetslöshet eller sjukdom. Det löser också skulden om du avlider.

symbol raket

Kom igång direkt

Du som befintlig kund skaffar kreditskydd genom att logga in på Mina Sidor. För nya kunder kan man ansöka i samband med låneansökan.

symbol klocka

Säg upp när du vill

Försäkringen har ingen bindningstid och det är möjligt att säga upp försäkringen när som helst.

Teckna kreditskydd

Är du intresserad av att teckna kreditskydd? Hör av dig till oss så hjälper vi dig med det.

(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
För- och Efterköpsinformation

För- och Efterköpsinformation

Utgivningsdatum: 2021-06-01

Det är viktigt att du tar del av denna information. Detta är information som du har rätt till enligt lag. Om du erhåller den med e-post eller online så skriv ut informationen eller spara den på din dator. Förköpsinformation finns även på hemsidan www.brixo.se. Förköpsinformation är endast en kortfattad beskrivning av villkoren för Brixo Kreditskydd. Fullständiga villkor, där hela omfattningen och alla begräsningar samt undantag finns på www.brixo.se. eller kan erhållas från Brixo AB.

Vad täcker försäkringen?

Brixo Kreditskydd är en frivillig gruppförsäkring som kan hjälpa till att återbetala din kreditskuld hos Brixo AB vid ofrivillig arbetslöshet, hel arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom eller vid dödsfall. Du skall läsa villkoren för att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll.

Hel arbetsoförmåga

Vid hel sjukskrivning (100 %) från en anställning med en arbetstid om minst 17 timmar/veckan kan du få ersättning från försäkringen. Ersättningen motsvarar 10 % av ditt utestående skuldsaldo vid skadedagen per månad, dock max. 10 000 kr/månad i upp till 12 månader.

Vid ofrivillig arbetslöshet

Vid hel ofrivillig arbetslöshet från en anställning med en arbetstid om minst 17 timmar/veckan kan du få ersättning från försäkringen. Ersättningen motsvarar 10 % av ditt utestående skuldsaldo vid skadedagen per månad, dock max. 10 000 kr/månad i upp till 12 månader.

Vid dödsfall

Vid dödsfall betalar försäkringen ditt utestående skuldsaldo vid skadedatum, dock max. 300 000 kronor.

Oåterkalleliga förmånstagaren till försäkringen är Brixo AB.

Viktiga undantag och begräsningar

Du skall läsa villkoren för att få en fullständig beskrivning av alla begräsningar och undantag. Nedan är exempel på några viktiga begränsningar och undantag. Det finns andra undantag i försäkringsvillkoren.

Försäkringen har en kvalifikationstid om 30 dagar för arbetsoförmåga och om 120 dagar för ofrivillig arbetslöshet. Det är den period för vilken den försäkrade måste ha täckning och ha betalat en försäkringspremie för att vara berättigad till försäkringsersättning i händelse av fullständig arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet.

Försäkringen har en karenstid om 30 dagar. Det innebär att försäkringen kan lämna ersättning endast om du är arbetslös eller sjukskriven längre än 30 dagar. Ersättningen betalas då från den 31:a dagen av din ofrivilliga arbetslöshet eller arbetsoförmåga för varje dag du är ofrivillig arbetslös eller helt arbetsoförmögen.

Hel arbetsoförmåga

Ersättning lämnas inte för arbetsoförmåga som börjar innan kvalifikationstiden för arbetsoförmåga (30 dagar) är över.

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft. Om du däremot har varit helt fri från behandling och symptom för en sammanhängande period av minst tolv månader omedelbart före ersättningsanspråket, beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt symptomklausulen.

Ersättning lämnas inte för arbetsoförmåga som beror på smärttillstånd i ryggen som inte kan verifieras genom röntgen eller magnetröntgen. Ersättning lämas inte heller för arbetsoförmåga som beror på graviditetsrelaterat tillstånd under graviditet som en specialistläkare bedömer vara en normal graviditet eller som är en konsekvens av en medicinsk behandling som inte är medicinskt motiverad eller inte har påkallats av legitimerad sjukvårdspersonal, såsom plastikkirurgi som inte är rekonstruktiv kirurg.

Ofrivillig arbetslöshet

Ersättning lämnas inte för ofrivillig arbetslöshet om du får meddelande om uppsägning och/eller ha upphört med din verksamhet eller din anställning innan kvalifikationstiden för ofrivillig arbetslöshet (120 dagar) är över.

Försäkringen beviljar inte ersättning för deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet till följd av ett tidsbegränsat kontrakts eller säsongsarbetes utlöpande, eller vid en provanställnings uppsägning. Ersättningen betalas inte heller ut vid uppsägning på grund av misskötsel eller arbetslöshet på grund av egen uppsägning.

Dödsfall

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av dödsfall om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft. Om du däremot har varit helt fri från behandling och symptom för en sammanhängande period av minst tolv månader omedelbart före ersättningsanspråket, beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt symptomklausulen.

Om något skydd är särskilt viktigt för dig ta reda på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta SveNord på telefon: (0)8 420 035 50.

Vem kan teckna försäkringen?

Du kan teckna försäkringen om du uppfyller följande anslutningskrav:

 • Du har en kredit hos Brixo AB,
 • du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov,
 • du har fyllt 18 år men inte 64 år,
 • du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid om minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, eller
  du har vid tiden för ansökan varit egenföretagare under en sammanhängande tid om minst sex månader och är ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa,
 • du är fullt arbetsför,
 • du har under de senaste 12 månaderna inte haft någon sjukdom som föranlett att du varit berättigad till sjukpenning, och
 • du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Samtliga förutsättningar enligt ovan måste vara uppfyllda annars kan rätten till försäkringsersättning sättas ner helt eller delvis och försäkringen sägas upp.

Vad kostar försäkringen och hur betalas premier?

Den månatliga försäkringspremien uppgår till 0,6 % av ditt utestående skuldsaldo hos Brixo AB på den dagen då månatliga avräkningen skapas av gruppförträdaren. Försäkringspremien inkluderas i din månatliga faktura från kreditgivaren och debiteras i enlighet med överenskomna betalningstillfällen. Premiebetalningen till Brixo AB sker med befriande verkan för den försäkrade.

Försäkringsperiod

Försäkringsgivarens ansvar räknas från den dag din ansökan att anslutas till försäkringen har mottagits av gruppförträdaren, under förutsättning att du uppfyller kraven för försäkringen och att din ansökan beviljas. Försäkringen gäller därefter under en månad i taget och förnyas varje månad om försäkringsavtalet inte sägs upp eller upphör på annan grund enligt villkoren.

Så ansluter du dig till försäkringen

Vill du teckna dig för Brixo Kreditskydd skall du gå in på www.brixo.se eller kontakta Brixo AB.

Hur kan du säga upp avtalet i förtid?

Du kan skriftligen säga upp försäkringsavtalet när som helst efter att ångerfristen har löpt ut (dessförinnan har du ångerrätt) till upphörande från den tidpunkt du själv anger. Försäkringen upphör dock att gälla tidigast den sista dagen i den månad uppsägningen mottags eller den sista dagen i den månad du vill att försäkringen ska upphöra att gälla. Du säger upp försäkringen skriftligen genom att skicka meddelande om uppsägning till Brixo AB, Brunnsgatan 21B, 111 38 Stockholm eller på e-post: info@brixo.se .

När upphör försäkringen att gälla?

Försäkringen upphör att gälla:

 • den dag, dit låneavtal hos  Brixo AB  upphör;
 • den första dagen i månaden efter den dag du fyller 67 år,
 • när du går i pension eller börjar ta ut pension och arbetar mindre än 17 timmar per vecka,
 • om du erhåller livränta eller liknande ersättning,
 • efter försäkringsgivaren har betalat totalt 36 ersättningar för arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet,
 • om du avlider,
 • om försäkringen sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren, eller om gruppföreträdaren säger upp gruppavtalet,
 • om du flyttar utomlands och/eller upphör att omfattas av svensk socialförsäkring och/eller inte längre är folkbokförd i Sverige.
Skadeanmälan

Skada anmäls till SveNord Försäkring AB, Box 5216, 102 45 Stockholm, kundservice@svenord.com, tel. (0)8 420 035 50 som hanterar din skadeanmälan på uppdrag av försäkringsgivaren. Du behöver därför snarast möjligt underrätta SveNord skriftligen med ditt ersättningskrav. Du måste skicka in alla dokument som SveNord begär för försäkringsgivarens räkning, för att kunna bedöma rätten till ersättning.

Vägledning

Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, box 24215, 104 51 Stockholm, tel. 0200-22 5800. Du kan även vända dig till Konsumentverket och deras tjänst för oberoende vägledning, Hallå konsument som du når på www.hallakonsument.se, 0771-525 525. Du kan även få vägledning av din kommunala konsumentvägledare.

Om vi inte kommer överens

Om du är missnöjd med ett beslut ska du i första hand vända dig till SveNord Försäkring AB och begära omprövning. Om du efter sådan omprövning inte är nöjd kan du skicka ett klagomål till försäkringsgivaren:

Maiden Life & General
Klarabergsviadukten 70
Box 70396
107 24 Stockholm
Sverige

E-post: info@maidenlg.com

Om du fortfarande inte skulle vara nöjd efter kontakt med försäkringsgivaren finns flera möjligheter att få fallet omprövat.

Försäkringsgivarens prövningsnämnd

Ett slutligt beslut i ett försäkringsärende kan gås igenom av försäkringsgivarens prövningsnämnd. Nämnden består av en oberoende expert med mångårig erfarenhet från personförsäkringsområdet, en kvalificerad jurist och försäkringsgivarens skadechef och riskbedömningschef.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du kan även vända dig till ARN för att få ditt fall prövat. Nämnden prövar inte ärenden om belopp under 2000 kr eller medicinska bedömningar.
Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Personskadenämnden (PFN)

PFN prövar medicinska frågor där det behövs utlåtande från en läkare. Adress: Personskadenämnden,
Box 24067, 104 50 Stockholm.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Allmän information och råd om försäkringsfrågor kan erhållas från: Konsumenternas försäkringsbyrå,
Box 24215, 104 51 Stockholm.

Kommunernas konsumentvägledning

Varje kommun har en konsumentvägledning som hjälper konsumenter med allmän information och råd.

Alternativ tvistlösning

Du kan även använda ec.europa.eu/consumers/odr avseende tvistlösning.

Domstol

Tvister om försäkringsavtal kan prövas av allmän domstol.

Ombud

Ombudskostnad ersätts inte genom försäkringen.

Lagval och språk

För försäkringsvillkoren gäller svensk rätt. Försäkringsbeskedet och villkoren är på svenska. Skaderegleringsärenden kommer att hanteras på svenska.

Transaktioner i strid med gällande sanktionsregelverk

Försäkringsgivaren kommer inte att göra utbetalning under försäkringen i den utsträckning villkoret för sådant skydd, betalning av sådan skada står i strid med sanktioner eller embargon beslutade av Europeiska unionen eller Sverige. Det gäller också för sanktioner och embargon antagna av USA, så länge dessa inte är i strid med europeiska eller svenska lagar eller regler. Om en utbetalning gjorts som inte når mottagaren på grund av sanktioner ska Maiden Life & General anses ha fullgjort sitt åtagande enligt avtalet. Om det framkommer efter att en försäkring tecknats att försäkringstagaren, försäkrat objekt eller förmånstagaren är föremål för sanktioner eller embargon har Maiden Life & General rätt att säga upp försäkringen till upphörande i förtid.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt). Ångerrätten är 30 dagar och löper tidigast från den dag då du har mottagit försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Under ångerrättsfristen kan försäkringen sägas upp per telefon genom att du hör av dig till Brixo AB:s kundtjänst på (0)8 500 850 47 eller skriftligen genom att skicka meddelande om utnyttjande av ångerrätten till Brixo AB, Box 599, 114311 Stockholm, info@brixo.se. Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon premie. Har du erlagt premie återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt.

Försäkringsgivare och andra parter

Försäkringsgivaren i händelse av arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, registrerad i Sverige 516403–1003. Försäkringsgivaren för livförsäkring och arbetsoförmåga är Maiden Life Försäkrings AB, registrerad i Sverige 516406–0468 (tillsammans Maiden Life & General).

Maiden Life & General
Klarabergsviadukten 70
Box 70396
107 24 Stockholm
Sverige
E-post: customer.relations@maideniis.com

Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

På försäkringsgivarnas uppdrag kommer SveNord Försäkring AB, Box 5216, 102 45 Stockholm, tel. 08 420 035 50, kundservice@svenord.com att hantera skador.

Vem är försäkringsförmedlaren?

Brixo AB org.nr. 556978-9273, Brunnsgatan 21B, 111 38 Stockholm är förmedlaren och gruppföreträdare som har ingått ett gruppförsäkringsavtal med försäkringsgivaren. Förmedlingen sker utan rådgivning och inte på grundval av en opartisk och personlig analys. Brixo AB är ett svenskt konsumentkreditinstitut och är anknuten försäkringsförmedlare till försäkringsgivarna Maiden Life Försäkrings AB (516406-0468) och Maiden General Försäkrings AB (516403-1003). Brixo AB är hos Bolagsverket registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till Maiden Life & General. Registrering kan kontrolleras vid Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, www.bolagsverket.se eller e-postadress bolagsverket@bolagsverket.se.

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot Brixo AB rörande förmedlingen av försäkring, vänligen kontakta Brixo via e-post: info@brixo.se. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Vägledning

Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, box 24215, 104 51 Stockholm, tel. 0200-22 5800. Du kan även vända dig till Konsumentverket och deras tjänst för oberoende vägledning, Hallå konsument som du når på www.hallakonsument.se, 0771-525 525. Du kan även få vägledning av din konsumentvägledare.

Ersättning

För sin roll som förmedlare av denna försäkring har förmedlaren, i detta fall Brixo AB, rätt till ersättning från försäkringsgivarna. Förmedlaren får en ersättning på 55% av den totala premien för bland annat administration, premiehantering o.d. som försäkringsavtalet ger upphov till. SveNord Försäkring AB, Nybrogatan 34 111 34 Stockholm som har förmedlat gruppavtalet och bland annat hanterar skador får en ersättning på 2,5 % av den totala premien. I avtalet ingår även att förmedlarna kan erhålla vinstdelning som grundar sig på försäkringsgivarens insamlade premier med avdrag för provisionsutbetalningar, skadeersättnings- utbetalningar och försäkringsgivarens administrativa kostnader för försäkringarna, utbildning, marknadsföringskostnader och avsättning till reserver för framtida uppkomna men inte utbetalade skatteersättningsutbetalningar.

Ansvar:

Maiden Life & General är enligt avtal med Brixo AB, och enligt lag ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan drabba en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att Brixo AB, uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 4 kap 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

För nedladdning (PDF)
IPID

Faktablad för försäkringsprodukt

Utgivningsdatum: 2021-06-01

Företag: För arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org.nr 516406-1003, försäkringsgivare. För övriga moment är Maiden Life Försäkrings AB, org.nr 516406-0468, försäkringsgivare.

Produkt: Kreditskyddförsäkring förmedlad av Brixo AB, org.nr 556978-9273.

Denna information är en sammanfattning av hur försäkringen gäller och vad försäkringen inte gäller för. Informationen är allmän och inte utformad för varje försäkrads speciella behov. För mer information se förköpsinformationen. För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig kontakta Brixo AB på telefon +46 (0) 8 500 850 47 eller e-post info@brixo.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Försäkringen är är en frivillig gruppförsäkring som kan hjälpa till att återbetala din kreditskuld hos Brixo AB vid ofrivillig arbetslöshet, hel arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom eller vid dödsfall.

Vad ingår i försäkringen?

 Hel arbetsoförmåga:

Försäkringen ger ersättning om du som är tillsvidareanställd eller är egenföretagare blir helt arbetsoförmögen till följd av olycksfall eller sjukdom. Månadsersättningen motsvarar 10 % av ditt utestående skuldsaldo vid skadedagen per månad, dock max. 10 000 kr/månad i upp till 12 månader. Försäkringen ersätter 1/30 av månadsersättningen per dag som du är helt arbetsoförmögen efter att karenstiden löpt ut. Ersättningen omfattar inte försäkringspremie.

 Ofrivillig arbetslöshet:

Försäkringen ger ersättning om du som är tillsvidareanställd eller är egenföretagare blir ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden. Månadsersättningen motsvarar 10 % av ditt utestående skuldsaldo vid skadedagen per månad, dock max. 10 000 kr/månad i upp till 12 månader. Försäkringen ersätter 1/30 av månadsersättningen per dag som du är ofrivilligt arbetslös efter att karenstiden löpt ut. Ersättningen omfattar inte försäkringspremie.

 Dödsfall:

Försäkringen ger ersättning om du avlider under försäkringstiden. I detta fall betalar försäkringen ditt utestående skuldsaldo vid skadedatum, dock max. 300 000 kronor.

Vad ingår inte i försäkringen?

Exempel på undantag i försäkringen:

Försäkringen ersätter inte arbetsoförmåga eller dödsfall som orsakats av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft.

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfall som inträffar om du som den försäkrade begår eller hjälper till att begå en brottslig handling som kan leda till fängelse i enlighet med svensk lag eller som är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, lugnande medel, narkotika eller felaktig användning av läkemedel.

Försäkringen beviljar inte ersättning i händelse av arbetslöshet till följd av ett tidsbegränsat kontrakt, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete. Ersättningen betalas inte heller ut vid arbetslöshet på grund av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet på grund av uppsägning.

Om den försäkrade begår självmord inom ett år från anslutningen till försäkringen gäller försäkringen endast om det kan antas att anslutning skett utan tanke på självmordet.

 Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Försäkringen täcker inte försäkringsfall som inträffar under kvalificeringstiden. Kvalificeringstiden räknas från försäkringens första dag. För ofrivillig arbetslöshet är kvalificeringstiden 120 dagar och för arbetsoförmåga 30 dagar. För dödsfall gäller ingen kvalificeringstid.

Försäkringen ger ingen ersättning under karenstiden. Karenstiden är den första tiden från försäkringsfallet räknat. För arbetslöshet och arbetsoförmåga är karenstiden 30 dagar.

För varje sammanhängande period av arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet betalas ersättning under maximalt 12 månader. Totalt kan ersättning lämnas för en maximal period om 36 månader för ett flertal perioder av arbetsoförmåga och/eller arbetslöshet.

 Var gäller försäkringen?

För att teckna försäkringen ska du vara folkbokförd i Sverige.

Försäkringen gäller för försäkringsfall som uppstår i hela världen.

 Vilka är mina skyldigheter?
 • På uppdrag av försäkringsgivaren kommer SveNord Försäkring AB att hantera din skadeanmälan. Du behöver därför snarast möjligt underrätta SveNord skriftligen med ditt ersättningskrav. Du måste skicka in alla dokument som SveNord begär för försäkringsgivarens räkning, för att kunna bedöma rätten till ersättning.
 • Du är skyldig att omedelbart upplysa SveNord om du får nytt arbete eller om du blir företagare, eller om ersättning från A-kassan upphör under period som Maiden Life & General betalar ersättning för arbetslöshet till dig. Du är också skyldig att upplysa SveNord om du får tillbaka arbetsförmågan eller om ersättning från Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans upphör helt eller delvis.
 • Du måste betala dina premier i rätt tid.
 När och hur ska jag betala?

Premien betalas månatligen på det sätt som anges på avin.

 När börjar och slutar försäkringen gälla?

Försäkringen börjar gälla dagen efter att din ansökan om att anslutas till försäkringen har mottagits av Brixo AB som gruppförträdare. Försäkringen slutar att gälla exempelvis:

 • den första dagen i månaden efter den dag du fyller 67 år,
 • när du går i pension eller börjar ta ut pension och arbetar mindre än 17 timmar per vecka,
 • om du erhåller livränta eller liknande ersättning,
 • om du säger upp försäkringen.
 Hur kan jag säga upp avtalet?

Du som försäkrad har rätt att när som helst säga upp försäkringen till upphörande. För att säga upp försäkringen vänligen kontakta Brixo AB på telefon +46 (0) 8 500 850 47 eller e-post info@brixo.se.

För nedladdning (PDF)
Villkor

Villkor frivillig gruppförsäkring

Utgivningsdatum: 2021-06-01

Låneskydd vid dödsfall, hel arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet

1. Inledning

Denna försäkring hjälper till att återbetala din kreditskuld vid dödsfall, hel arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom och vid ofrivillig arbetslöshet. Om du dör återbetalas din kreditskuld (upp till 300 000 kr) och om du drabbas av sjukskrivning på grund av ett olycksfall eller sjukdom, eller av arbetslöshet, kan försäkringen ersätta dina månadskostnader för den försäkrade krediten (upp till 10 000 kr) samt dina försäkringspremier under ett år, allt enligt de förutsättningar som anges i dessa villkor.

2. Ordlista & Definitioner

Arbetsoförmåga:

Betyder att din arbetsförmåga sätts ned helt på grund av olycksfall eller sjukdom, som leder till hel sjukskrivning och utbetalning av socialförsäkringsersättning. För att bedöma om du har rätt till ersättning kan försäkringsgivaren kräva att du genomgår en undersökning av en särskilt utsedd läkare.

Brixo

Betyder Brixo AB, Brunnsgatan 21B, 111 38 Stockholm, org.nr. 556978-9273.

Frivillig gruppförsäkring:

Betyder en försäkring som den som tillhör en särskild grupp har rätt att ansluta sig till genom egen anmälan.

Fullt arbetsför:

Betyder att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag och inte är sjukskriven helt eller delvis, får socialförsäkringsersättning eller har vilande sådan ersättning på grund av arbetsoförmåga. Du får inte heller ta emot pågående eller fördröjd livränta på grund av arbetsskada, eller ha lönebidragsanställning av medicinska skäl. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning, sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.

Den försäkrade:

Den person vars intressen, liv eller hälsa försäkringen omfattar.

Egenföretagare:

Betyder att den försäkrades primära inkomstkälla är en av följande företagsformer:

 • Enskild näringsidkare, där den försäkrade eller en anhörig är registrerad för F-skatt.
 • Aktiebolag eller ekonomisk förening där den försäkrade eller en anhörig tillsammans eller var för sig har minst 50 % av rösterna, aktierna eller inflytandet.
 • Aktiebolag eller ekonomisk förening där den försäkrade eller en anhörig tillsammans eller var för sig har minst 20 % av rösterna, aktierna eller inflytandet och där den försäkrade är VD, vice VD eller styrelseledamot.
 • Handelsbolag eller kommanditbolag där den försäkrade eller en anhörig är bolagsman eller komplementär.

Om den försäkrade är anställd i bolaget betraktas hen också som egenföretagare om hen uppfyller definitionen ovan. Med att vara ”anhörig” menas att man har en nära relation med den försäkrade, till exempel den som är medlem av dennes familj, make/maka eller anhörigs make/maka.

Försäkringsbrev:

Ett försäkringsbrev utfärdas så fort en försäkring har beviljats, ändrats eller förnyats och det innehåller uppgifter om vilka försäkringar som du har valt att ta ut, de väsentliga rättigheterna och skyldigheterna i försäkringen och viktiga begränsningar av försäkringsskyddet.

Försäkringsavtal:

Det avtal som gäller för varje enskild persons försäkring och som omfattar anmälan om anslutning till försäkringen, tillämpliga försäkringsvillkor, det senaste försäkringsbrevet och ytterligare obligatoriska regler i försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt.

Försäkringsbelopp:

För hel arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet motsvarar det månatliga försäkringsbeloppet 10 % av ditt utestående skuldsaldo vid skadedatum per månad, i upp till 12 månader, dock max. 10 000 kr/månad.

För dödsfall utgörs försäkringsbeloppet av den vid dödsfallet aktuella kreditskulden för den försäkrade krediten hos Brixo AB, dock max. 300 000 kr.

Försäkrad kredit:

Den kredit som den försäkrade beviljats hos Brixo AB och som försäkringen avser oavsett om krediten alltjämt lämnas av Brixo AB eller av någon annan.

Grupp som har rätt till försäkring:

De personer som ingår i en förutbestämd grupp och som är berättigade att vara med eller ansöka om en gruppförsäkring. Strukturen för gruppen som har rätt till försäkring bestäms i gruppavtalet (se nedan).

Försäkringstagaren:

Försäkringstagaren är den gruppmedlem som ansökt om och beviljats försäkring.

Försäkringsgivaren:

Försäkringsgivaren för momentet arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, registrerat i Sverige 516403–1003.

Försäkringsgivaren för momenten dödsfall och arbetsoförmåga är Maiden Life Försäkrings AB, registrerat i Sverige 516406–0468.

I dessa försäkringsvillkor kallas de båda nämnda försäkringsgivarna gemensamt för ”försäkringsgivaren”.

Förmånstagare::

Oåterkallelig förmånstagare till försäkringen är Brixo AB.

Gruppföreträdare:

Företaget, organisationen eller föreningen som har ingått ett gruppavtal med försäkringsgivaren, i detta fall Brixo AB, Brunnsgatan 21B, 111 38 Stockholm, org. nr. 556978-9273.

Gruppavtal:

Avtalet mellan försäkringsgivaren och gruppföreträdaren som reglerar täckningen som gruppmedlemmarna kan ansöka om. Ett giltigt gruppavtal är en förutsättning för att det ska vara möjligt att ingå individuella avtal om gruppförsäkring. Gruppavtalet innehåller bestämmelser om den tidigaste tidpunkten då försäkringen börjar gälla, hur premierna ska betalas, vem som tillhandahåller information om försäkringen till den försäkrade gruppen osv.

Gruppmedlem:

Gruppmedlemmar är alla personer som tillhör den grupp som har rätt till försäkring enligt gruppavtalet.

Karenstid:

Den period under vilken försäkringen måste vara i kraft och en oavbruten arbetsoförmögensperiod eller arbetslöshetsperiod måste passera innan en försäkrad person har rätt till försäkringsersättning. Karenstiden är 30 dagar både för fullständig arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet. För dödsfall tillämpas ingen karenstid.

Kvalifikationsperiod:

Den period för vilken den försäkrade måste ha omfattats av försäkringen och ha betalat en försäkringspremie för att vara berättigad till försäkringsersättning i händelse av helarbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet. För hel arbetsoförmåga är kvalifikationsperioden 30 dagar och för ofrivillig arbetslöshet 120 dagar.

Ofrivillig arbetslöshet:

Betyder att du blir arbetslös utan att det är ditt fel, dvs. uppsägning får inte ske på grund av misskötsel. Du måste även ha rätt till ersättning från a-kassa efter att lagstadgad karenstid löpt ut. Din anställning måste ha upphört helt och du får inte längre utföra något arbete mot ersättning, vilket även innebär att arbetslösheten ska vara på heltid. Arbetslöshet är inte ofrivillig om du själv har sagt upp din anställning, eller om den på annat sätt har upphört med samtycke.

Olycksfall:

Betyder en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen vid en identifierbar tid och plats.

Prisbasbelopp:

Betyder det prisbasbelopp som fastställs varje år enligt lag.

Sjukdom:

En försämring av ditt hälsotillstånd som inte kan anses utgöra en olycksfall och som bevisligen har försämrat din fysiska och/eller psykiska funktion. Sjukdom inkluderar inte frivilliga kroppsskador. Sjukdomen anses ha uppstått den dag då försämringen kan påvisas och har fastställts av en läkare.

Skadedatum

 • Vid dödsfall – den dag försäkringstagaren avlider.
 • Vid hel arbetsoförmåga – den dag som anmälts som första sjukdag till Försäkringskassan och som sedan blir godkänd som anmälningsdag. Ersättning utbetalas från trettioförsta (31) sjukskrivningsdagen.
 • Vid arbetslöshet – den dag du beviljats rätt till ersättning från arbetslöshetskassa. Ersättning utbetalas från trettioförsta (31) arbetslösa dagen.

Slutlig ålder:

Försäkringen upphör när den försäkrade uppnår den slutliga åldern i försäkringen vilket är 67 år.

Symptomklausul:

Försäkringsersättning beviljas inte för sjukdom, besvär, skada, funktionsnedsättning eller dödsfall om symptomen fanns innan försäkringen började gälla, även om diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen har börjat gälla. Om du inte har behandlats eller haft några symptom under en sammanhängande tid om minst 12 månader omedelbart före försäkringsfallet kan du få ersättning för skada som inte tidigare hade medgett ersättning enligt denna bestämmelse.

3. Allmänna bestämmelser

3.1 Grupp som har rätt till försäkring

Du som har en kredit hos Brixo AB ingår i den försäkringsberättigade gruppen och kan som gruppmedlem ansöka om Brixo Kreditskydd. Dessa försäkringsvillkor beskriver i detalj olika delar av försäkringsavtalet och innehåller information om omfattningen av försäkringsskyddet, när försäkringen börjar gälla, hur försäkringen kan förlängas, när den kan sägas upp samt när och hur premierna ska betalas. När försäkringen har tecknats får du ett försäkringsbrev som beskriver vilka delar av försäkringen som du har täckning för.

3.2 Anslutningskrav

Följande krav behöver vara uppfyllda för att du ska kunna ansluta dig till försäkringen:

 • Du har en kredit hos Brixo AB,
 • du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov,
 • du har fyllt 18 år men inte 64 år,
 • du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid om minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, eller du har vid tiden för ansökan varit egenföretagare under en sammanhängande tid om minst sex månader och är ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa,
 • du är fullt arbetsför,
 • du har under de senaste 12 månaderna inte haft någon sjukdom som föranlett att du varit berättigad till sjukpenning, och
 • du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

3.3 Ångerrätt

Efter att du har erhållit försäkringsbrevet har du rätt att ångra din anslutning till försäkringen inom 30 dagar. Du måste i så fall underrätta gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren om detta inom trettiodagarsperioden.

Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon premie och har du betalat premie återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt. Om du nyttjar ångerrätten innebär det att du aldrig har haft något försäkringsskydd.

3.4 När tiden för försäkringsgivarens ansvar inleds

Försäkringsgivarens ansvar räknas från dagen efter att din ansökan om att anslutas till försäkringen har mottagits av gruppföreträdaren, under förutsättning att din ansökan om att anslutas till försäkringen beviljas. Detta kräver i sin tur att fullständigt ifyllda ansökningshandlingar har mottagits och att alla anslutningskrav enligt punkt 3.2 ovan är uppfyllda.

3.5 Skatteregler

Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen, vilket innebär att belopp som betalas ut inte är föremål för inkomstskatt och att premierna inte är avdragsgilla.

3.6 Förnyelse

Försäkringstiden är en månad och försäkringen förnyas varje månad om försäkringen inte sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren.

3.7 Ändringar i försäkringsavtalet

I samband med förnyelse av försäkringen har försäkringsgivaren rätt att ändra försäkringsvillkoren och även premien.

Ändring av försäkringsvillkor och premie görs med 30 dagars skriftligt varsel. Om ändringar i villkoren föranleds av en ändring av lag, förordning eller myndighetsföreskrift har försäkringsgivaren rätt att ändra villkoren under försäkringstiden. En ändring som beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsföreskrift kan ske med omedelbar verkan.

3.8 Premie och premiebetalning

Premien beräknas för en månad åt gången och bestäms med hänsyn till din ålder och gruppens sammansättning, t.ex. kön, genomsnittlig ålder, aktuella premieavgifter och relevanta regler för riskbedömning. Premiens storlek framgår av ditt försäkringsbrev. Premien aviseras månadsvis i förskott och ska betalas genom autogiro eller mot faktura senast den dag som framgår av avin. Premiebetalning till gruppföreträdaren sker med befriande verkan. Gruppföreträdaren ser till att premien vidarebefordras till försäkringsgivaren. Om premien inte betalas i rätt tid, och dröjsmålet inte är av ringa betydelse, har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter att skriftligt meddelande om uppsägning avsänts, om premien inte betalas inom denna tid.

Försäkringsgivaren får ändra premien i samband med förnyelse (se ovan 3.6). Ändringen får verkan vid den månadsbetalning som infaller minst 30 dagar efter att försäkringsgivaren eller gruppföreträdaren informerade dig om ändringen.

3.9 Upplysningsplikt

Du har skyldighet enligt lag att i ansökan uppge all information som kan vara av betydelse för att försäkring ska meddelas eller förnyas, samt att lämna fullständiga och korrekta svar på alla frågor som ställs under ansökningsprocessen.

3.10 Överlåtelse

Försäkringen kan inte överlåtas eller pantsättas.

3.11 När försäkringen upphör att gälla

Försäkringen upphör att gälla

 • den första dagen i månaden efter den dag du fyller 67 år,
 • när du går i pension eller börjar ta ut pension och arbetar mindre än 17 timmar per vecka,
 • om du erhåller livränta eller liknande ersättning,
 • efter att försäkringsgivaren har betalat totalt 36 månadsersättningar för arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet,
 • om du dör,
 • om försäkringen sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren, eller om gruppföreträdaren säger upp gruppavtalet, se nedan p. 3.12,
 • om du flyttar utomlands och/eller upphör att omfattas av svensk socialförsäkring och/eller inte längre är folkbokförd i Sverige;
 • den dag ditt kreditavtal upphör.

3.12 Uppsägning av försäkringen

Du som försäkrad har rätt att när som helst säga upp försäkringen till upphörande.

Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen till upphörande under försäkringstiden endast på grund av utebliven premiebetalning eller om du har uppgivit felaktig information som har lett till att du har beviljats anslutning till försäkringen på felaktiga grunder.

Försäkringsgivaren har även rätt att säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, med en månads varsel.

Försäkringsgivarens uppsägning ska alltid vara skriftlig.

Gruppföreträdaren har rätt att säga upp gruppavtalet i enlighet med vad som avtalats i gruppavtalet. En sådan uppsägning medför att samtliga försäkringar upphör den dag som anges i uppsägningen, dock tidigast en månad från dagen för uppsägningen.

En uppsägning påverkar inte en pågående skadereglering.

3.13 Efterskydd

På grund av försäkringens art finns det ingen rätt till efterskydd.

3.14 Fortsättningsförsäkring

På grund av försäkringens art finns det ingen rätt till fortsättningsförsäkring.

3.15 Preskription

Om du vill kräva försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste du väcka talan senast tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådan ersättning eller sådant skydd inträdde.

Om du har framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som anges ovan är fristen att väcka talan alltid sex månader från det att försäkringsgivaren har förklarat att den har tagit slutlig ställning till anspråket.

3.16 Två försäkrade

Är två försäkrade gemensamt ansvariga för krediten och har varsin försäkring samt begär ersättning för samma period är den maximala månadsersättningen 16 000 kr sammanlagt. Den sammanlagda månadsersättningen kan aldrig överstiga den aktuella månadskostnaden för krediten. Ersättning vid dödsfall kan aldrig utbetalas mer än en gång för en kredit, även om försäkringen omfattar två försäkrade för krediten.

4. Särskilda bestämmelser om försäkringen

4.1 Syftet med försäkringen och försäkringsbeloppet

Syftet med försäkringen är att ge den person som fått en kredit ett ekonomiskt skydd som täcker kostnaderna för krediten med upp till 10 000 kr per månad i händelse av hel arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet, eller med hela det utestående kreditbeloppet, dock högst 300 000 kr, vid dödsfall.

4.2 Händelser som omfattas av försäkringen

Försäkringen omfattar följande händelser:

 • Arbetsoförmåga
 • Ofrivillig arbetslöshet
 • Dödsfall

Arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet definieras i ordlistan ovan.

Försäkringen är en komplett försäkring även om den täcker olika slags händelser, och därför är det inte möjligt att exkludera någon av händelserna från försäkringen.

4.3 Rätt till ersättning
4.3.1 Arbetsoförmåga

Förutsatt att du har en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka som har varat minst sex månader, eller är egenföretagare (som definieras i ordlistan) sedan minst sex månader tillbaka, och omfattats av försäkringen i minst 30 dagar (kvalificeringsperiod) har du rätt till ersättning om du drabbas av arbetsoförmåga. För varje sammanhängande period av arbetsoförmåga betalas ersättning varje månad under maximalt tolv månader.

Ersättning lämnas inte för de första 30 dagarna (s.k. karenstid). För tid därefter betalas ersättning till förmånstagaren för varje dag som du är arbetsoförmögen med 1/30 av försäkringsbeloppet, dock högst 10 000 kr per månad. Utbetalning till förmånstagaren sker månadsvis.

Om du, under en period då du har rätt till ersättning, gör ett försök att återgå i arbete och börjar arbeta igen påverkar detta inte din rätt till försäkringsersättning om försöket pågår under mindre än en månad. Det betraktas som samma sjukdomsperiod och ingen ny karens tillämpas. Du har dock inte rätt till ersättning under tid då du erhåller lön. Du kan göra maximalt ett försök att återgå i arbete under en ersättningsperiod.

Om du har varit drabbad av arbetsoförmåga under minst 30 dagar och sedan återfår din arbetsförmåga är förutsättningen för att du kan få rätt till ytterligare ersättning att:

 • Du måste vara fullt arbetsför under minst 30 sammanhängande dagar om orsaken till den nya arbetsoförmågan är en annan än orsaken till den ursprungliga arbetsoförmågan,
 • Du måste vara fullt arbetsför under minst 180 dagar om orsaken till den nya arbetsoförmågan är densamma som orsaken till den ursprungliga arbetsoförmågan, med undantag för kortare sjukperioder än två veckor, räknat från den tidpunkt då den senaste sjukperioden upphörde. Detta gäller också om du drabbas av arbetsoförmåga under kvalificeringstiden om 30 dagar från försäkringstidens början.

Särskilda undantag:
Ersättning lämnas inte för arbetsoförmåga som beror på

 • smärttillstånd i ryggen som inte kan verifieras genom röntgen eller magnetröntgen,
 • graviditetsrelaterat tillstånd under graviditet som en specialistläkare bedömer vara en normal graviditet,
 • konsekvens av en medicinsk behandling som inte är medicinskt motiverad eller inte har påkallats av legitimerad sjukvårdspersonal, såsom plastikkirurgi som inte är rekonstruktiv kirurgi,
 • sjukdom, besvär, skada, funktionsnedsättning eller dödsfall om symptomen fanns innan försäkringen började gälla, även om diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen har blivit giltig (symptomklausul). Om du inte har behandlats eller haft några symptom under en sammanhängande tid om minst tolv månader omedelbart före försäkringsfallet kan du få ersättning för skada som inte tidigare hade medgett ersättning enligt denna bestämmelse.

4.3.2 Arbetslöshet

Förutsatt att du uppfyller följande villkor har du rätt till ersättning om du blir arbetslös.

Du måste ha fått meddelande om uppsägning och/eller ha upphört med din verksamhet minst 120 dagar efter att försäkringstiden inleddes och arbetslösheten måste ha inletts innan försäkringstiden löpt ut.

Villkoren varierar beroende vilken slags anställning du har haft innan du blev arbetslös: om du har haft en tillsvidareanställning, en tidsbegränsad anställning eller om du har varit egenföretagare.

 • För dig som var tillsvidareanställd betalas ersättning om du förlorat ditt arbete på grund av övertalighet eller uppsägning, förutsatt att uppsägningen inte berott på misskötsel. Din anställning måste ha omfattat minst 17 timmar per vecka under minst 6 månader.
 • För dig som haft en tidsbegränsad anställning som har omfattat minst 17 timmar per vecka betalas ersättning om din arbetsgivare sagt upp dig före anställningstidens slut, eller inte förlänger din anställning om avsikten från början var att den skulle förlängas, och antingen:
  • Anställningstiden var minst 12 månader och redan förlängts med minst 12 månader eller du tidigare varit tillsvidareanställd hos samma arbetsgivare.
  • Ersättning betalas endast om din anställning avslutats i förtid och inte om anställningstiden löpt ut. Ersättning betalas inte längre än till den dag som anställningstiden skulle ha upphört.
 • För dig som var egenföretagare betalas ersättning om du har upphört med din verksamhet på grund av att du inte kunnat få tillräckligt mycket arbete för att möta dina skäliga levnadsomkostnader och har anmält till relevant myndighet att din näringsverksamhet är vilande och/eller att ditt godkännande för F-skatt ska återkallas.

Om du uppfyller ovanstående krav för ersättning betalas ersättning för varje sammanhängande period av arbetslöshet under maximalt tolv månader. Ersättning lämnas inte för de första 30 dagarna (s.k. karenstid). För tiden därefter lämnas ersättning för varje dag som du är ofrivilligt arbetslös med 1/30 av försäkringsbeloppet, dock högst 10 000 kr per månad. Utbetalning sker månadsvis.

När ersättning redan har betalats för arbetslöshet under minst 30 dagar har du åter rätt till ersättning för arbetslöshet, förutsatt att du har arbetat heltid åtminstone 180 sammanhängande dagar sedan du senast erhöll ersättning på grund av arbetslöshet. Dock tillämpas en ny karensperiod om 30 dagar (se ovan). Detta gäller också om du blir arbetslös under kvalificeringstiden om 120 dagar från försäkringstidens början. Provanställning som övergår till tillsvidareanställning räknas in i de 180 dagar som krävs för återkvalificering.

Ersättning betalas för de dagar som du är arbetslös. Om du får möjlighet att arbeta under din arbetslöshet, avbryts tiden då du erhåller ersättning om arbetet pågår under mer än 30 dagar och försäkringen medger att du återgår i arbete maximalt en gång under en ersättningsperiod.

Om du får föräldrapenning under en period då du erhåller försäkringsersättning för arbetslöshet pausas din rätt till ersättning tills du inte längre får föräldrapenning, men inte längre än 18 månader från dagen då du blev arbetslös. Under den tid då du erhåller föräldrapenning får du ingen försäkringsersättning.

4.3.3 Dödsfall

Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp motsvarande den aktuella kreditskulden dock max. 300 000 kr.

Särskilda undantag:

Om den försäkrade begår självmord inom ett år från anslutningen till försäkringen gäller försäkringen endast om det kan antas att anslutning skett utan tanke på självmordet.

Försäkringsersättning beviljas inte för sjukdom, besvär, skada, funktionsnedsättning eller dödsfall om symptomen fanns innan försäkringen började gälla, även om diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen har blivit giltig (symptomklausul). Om du inte har behandlats eller haft några symptom under en sammanhängande tid om minst tolv månader omedelbart före försäkringsfallet kan du få ersättning för skada som inte tidigare hade medgett ersättning enligt denna bestämmelse.

4.4 Flera försäkringsperioder

Totalt kan ersättning lämnas för en maximal period om 36 månader för ett flertal perioder av arbetsoförmåga eller arbetslöshet.

4.5 Hur du begär ersättning

På uppdrag av försäkringsgivaren kommer SveNord Försäkring AB (SveNord) att hantera din skadeanmälan. Du behöver därför snarast möjligt underrätta SveNord skriftligen med ditt ersättningskrav. Du kan anmäla din skada på SveNord. Du kan även beställa en skadeanmälningsblankett från SveNord per telefon 08 420 035 50 eller per e-post kundservice@svenord.com. Du måste skicka in alla dokument som SveNord begär för försäkringsgivarens räkning, för att kunna bedöma rätten till ersättning. Dokumenten ska skickas på det sätt som anges på webbplatsen alternativt skickas med post till: SveNord Försäkring AB, box 5216, 102 45 Stockholm, e-post: kundservice@svenord.com.

4.6 Begränsning av försäkringsgivarens ansvar
4.6.1 Oriktig eller ofullständig information

Om du eller någon annan som begär ersättning av försäkringsgivaren efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

4.6.2 Giltighet utomlands

Försäkringen avseende dödsfall gäller om den försäkrade avlider utanför Norden oavsett vistelsens längd. Försäkringen avseende arbetsoförmåga och arbetslöshet gäller när du vistas utanför Norden under en begränsad tid. Om du flyttar till ett land utanför Norden upphör försäkringen att gälla. Vistelse utanför Norden anses inte avbrytas på grund av tillfälliga besök i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärsresor, semester eller liknande.

4.6.3 Framkallande av försäkringsfall

Om du uppsåtligen har framkallat försäkringsfall är försäkringsgivaren fri från ansvar. Om du har framkallat eller förvärrat följderna av ett försäkringsfall genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ned såvitt angår dig efter vad som är skäligt med hänsyn till dina förhållanden och omständigheterna i övrigt.

4.6.4 Riskfylld verksamhet

Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som inträffat när den försäkrade varit aktiv inom

 • motorsport, inklusive träning,
 • bergsklättring,
 • boxning på elitnivå,
 • dykning på mer än 18 meters djup, ensamdykning, dykning under is, i grottor eller i skeppsvrak,
 • extremsporter, äventyrssport eller expeditioner, eller äventyrsaktiviteter i polarregioner eller tropiska områden,
 • militärflyg, avancerad flygning, flygsport inklusive ballongfärd, motorflygning, segelflygning, fallskärmshoppning, glidflygning eller drakflygning,
 • som stuntman, luftakrobat eller liknande,
 • klinisk läkemedelsprövning,
 • särskilt riskfyllda yrken såsom vakt, soldat, livvakt eller liknande,
 • verksamhet som kräver särskild skyddsutrustning, om korrekt utrustning inte har burits, eller
 • sportarrangemang för vilket den försäkrade erhållit ersättning överstigande ett prisbasbelopp.

Försäkringen gäller dock för försäkringsfall som inträffar under sådana omständigheter men som inte sammanhänger med aktiviteten i fråga.

Om din skada föranletts av eller dess följder förvärrats av att du varit grovt vårdslös, till exempel genom påverkan av alkohol, annat berusningsmedel, narkotiska preparat eller dopningspreparat eller genom påverkan av läkemedel, som inte har använts i medicinskt syfte enligt läkares ordination, kan försäkringsersättningen sättas ned helt eller delvis.

Försäkringsersättningen kan också sättas ned helt eller delvis om det måste antas att du företagit en handling eller underlåtit att handla med vetskap om att handlingen eller underlåtenheten att handla innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

4.7 Force majeure

Försäkringsgivaren ansvarar inte för ekonomisk skada som kan uppstå om en analys av försäkringsfallet eller en utbetalning försenas på grund av krig, politisk oro, lag, myndighetsåtgärd, konflikt på arbetsmarknaden eller annan händelse utanför försäkringsgivarens kontroll och vars följder försäkringsgivaren inte rimligtvis kunna förutse eller förhindra.

4.8 Deltagande i krig eller vistelse utomlands vid krig eller politisk oro

Försäkringen gäller inte när den försäkrade reser till ett land eller område till vilket Utrikesdepartementet avråder från att resa. Försäkringen gäller inte heller för försäkringsfall som uppkommer inom ett år från en sådan resa eller vistelse och som kan anses vara en följd av krig eller oroligheter.

Om krig eller oroligheter bryter ut i ett område där den försäkrade befinner sig gäller försäkringen under den första månaden, om den försäkrade inte frivilligt deltar i kriget eller oroligheterna.

4.9 Krig i Sverige

Om krig utbryter i Sverige gäller särskild lag för vissa försäkringsfall, vilket bland annat innebär att tilläggspremie (krigspremie) kan tas ut.

5. Om vi inte kommer överens

Om du är missnöjd med ett beslut ska du i första hand vända dig till SveNord Försäkring AB, box 5216, 102 45 Stockholm, e-post: kundservice@svenord.com och begära omprövning. Om du efter sådan omprövning inte är nöjd kan du skicka ett klagomål till försäkringsgivaren:

Maiden Life & General
Klarabergsviadukten 70
Box 70396
107 24 Stockholm
Sverige
E-post: customer.relations@maideniis.com

Om du fortfarande inte skulle vara nöjd efter kontakt med försäkringsgivaren finns flera möjligheter att få fallet omprövat.

Försäkringsgivarens prövningsnämnd

Ett slutligt beslut i ett försäkringsärende kan gås igenom av försäkringsgivarens prövningsnämnd. Nämnden består av en oberoende expert med mångårig erfarenhet från personförsäkringsområdet, en kvalificerad jurist och försäkringsgivarens skadechef och riskbedömningschef.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du kan även vända dig till ARN för att få ditt fall prövat. Nämnden prövar inte ärenden om belopp under 2 000 kr eller medicinska bedömningar. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Personskadenämnden (PFN)

PFN prövar medicinska frågor där det behövs utlåtande från en läkare. Adress: Personskadenämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Allmän information och råd om försäkringsfrågor kan erhållas från: Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm.

Kommunernas konsumentvägledning

Varje kommun har en konsumentvägledning som hjälper konsumenter med allmän information och råd.

Alternativ tvistlösning

Du kan även använda ec.europa.eu/consumers/odr avseende tvistlösning.

Domstol

Tvister om försäkringsavtal kan prövas av allmän domstol.

Ombud

Ombudskostnad ersätts inte genom försäkringen.

Lagval och språk

För försäkringsvillkoren gäller svensk rätt. Försäkringsbrevet och villkoren är på svenska. Skaderegleringsärenden kommer att hanteras på svenska.

För nedladdning (PDF)
Dataskyddspolicy för MLG

Dataskyddspolicy för Maiden Life & General

Läs Maiden Lifes dataskyddspolicy här.

För- och Efterköpsinformation

Utgivningsdatum: 2021-06-01

Det är viktigt att du tar del av denna information. Detta är information som du har rätt till enligt lag. Om du erhåller den med e-post eller online så skriv ut informationen eller spara den på din dator. Förköpsinformation finns även på hemsidan www.brixo.se. Förköpsinformation är endast en kortfattad beskrivning av villkoren för Brixo Kreditskydd. Fullständiga villkor, där hela omfattningen och alla begräsningar samt undantag finns på www.brixo.se. eller kan erhållas från Brixo AB.

Vad täcker försäkringen?

Brixo Kreditskydd är en frivillig gruppförsäkring som kan hjälpa till att återbetala din kreditskuld hos Brixo AB vid ofrivillig arbetslöshet, hel arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom eller vid dödsfall. Du skall läsa villkoren för att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll.

Hel arbetsoförmåga

Vid hel sjukskrivning (100 %) från en anställning med en arbetstid om minst 17 timmar/veckan kan du få ersättning från försäkringen. Ersättningen motsvarar 10 % av ditt utestående skuldsaldo vid skadedagen per månad, dock max. 10 000 kr/månad i upp till 12 månader.

Vid ofrivillig arbetslöshet

Vid hel ofrivillig arbetslöshet från en anställning med en arbetstid om minst 17 timmar/veckan kan du få ersättning från försäkringen. Ersättningen motsvarar 10 % av ditt utestående skuldsaldo vid skadedagen per månad, dock max. 10 000 kr/månad i upp till 12 månader.

Vid dödsfall

Vid dödsfall betalar försäkringen ditt utestående skuldsaldo vid skadedatum, dock max. 300 000 kronor.

Oåterkalleliga förmånstagaren till försäkringen är Brixo AB.

Viktiga undantag och begräsningar

Du skall läsa villkoren för att få en fullständig beskrivning av alla begräsningar och undantag. Nedan är exempel på några viktiga begränsningar och undantag. Det finns andra undantag i försäkringsvillkoren.

Försäkringen har en kvalifikationstid om 30 dagar för arbetsoförmåga och om 120 dagar för ofrivillig arbetslöshet. Det är den period för vilken den försäkrade måste ha täckning och ha betalat en försäkringspremie för att vara berättigad till försäkringsersättning i händelse av fullständig arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet.

Försäkringen har en karenstid om 30 dagar. Det innebär att försäkringen kan lämna ersättning endast om du är arbetslös eller sjukskriven längre än 30 dagar. Ersättningen betalas då från den 31:a dagen av din ofrivilliga arbetslöshet eller arbetsoförmåga för varje dag du är ofrivillig arbetslös eller helt arbetsoförmögen.

Hel arbetsoförmåga

Ersättning lämnas inte för arbetsoförmåga som börjar innan kvalifikationstiden för arbetsoförmåga (30 dagar) är över.

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft. Om du däremot har varit helt fri från behandling och symptom för en sammanhängande period av minst tolv månader omedelbart före ersättningsanspråket, beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt symptomklausulen.

Ersättning lämnas inte för arbetsoförmåga som beror på smärttillstånd i ryggen som inte kan verifieras genom röntgen eller magnetröntgen. Ersättning lämas inte heller för arbetsoförmåga som beror på graviditetsrelaterat tillstånd under graviditet som en specialistläkare bedömer vara en normal graviditet eller som är en konsekvens av en medicinsk behandling som inte är medicinskt motiverad eller inte har påkallats av legitimerad sjukvårdspersonal, såsom plastikkirurgi som inte är rekonstruktiv kirurg.

Ofrivillig arbetslöshet

Ersättning lämnas inte för ofrivillig arbetslöshet om du får meddelande om uppsägning och/eller ha upphört med din verksamhet eller din anställning innan kvalifikationstiden för ofrivillig arbetslöshet (120 dagar) är över.

Försäkringen beviljar inte ersättning för deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet till följd av ett tidsbegränsat kontrakts eller säsongsarbetes utlöpande, eller vid en provanställnings uppsägning. Ersättningen betalas inte heller ut vid uppsägning på grund av misskötsel eller arbetslöshet på grund av egen uppsägning.

Dödsfall

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av dödsfall om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft. Om du däremot har varit helt fri från behandling och symptom för en sammanhängande period av minst tolv månader omedelbart före ersättningsanspråket, beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt symptomklausulen.

Om något skydd är särskilt viktigt för dig ta reda på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta SveNord på telefon: (0)8 420 035 50.

Vem kan teckna försäkringen?

Du kan teckna försäkringen om du uppfyller följande anslutningskrav:

 • Du har en kredit hos Brixo AB,
 • du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov,
 • du har fyllt 18 år men inte 64 år,
 • du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid om minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, eller
  du har vid tiden för ansökan varit egenföretagare under en sammanhängande tid om minst sex månader och är ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa,
 • du är fullt arbetsför,
 • du har under de senaste 12 månaderna inte haft någon sjukdom som föranlett att du varit berättigad till sjukpenning, och
 • du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Samtliga förutsättningar enligt ovan måste vara uppfyllda annars kan rätten till försäkringsersättning sättas ner helt eller delvis och försäkringen sägas upp.

Vad kostar försäkringen och hur betalas premier?

Den månatliga försäkringspremien uppgår till 0,6 % av ditt utestående skuldsaldo hos Brixo AB på den dagen då månatliga avräkningen skapas av gruppförträdaren. Försäkringspremien inkluderas i din månatliga faktura från kreditgivaren och debiteras i enlighet med överenskomna betalningstillfällen. Premiebetalningen till Brixo AB sker med befriande verkan för den försäkrade.

Försäkringsperiod

Försäkringsgivarens ansvar räknas från den dag din ansökan att anslutas till försäkringen har mottagits av gruppförträdaren, under förutsättning att du uppfyller kraven för försäkringen och att din ansökan beviljas. Försäkringen gäller därefter under en månad i taget och förnyas varje månad om försäkringsavtalet inte sägs upp eller upphör på annan grund enligt villkoren.

Så ansluter du dig till försäkringen

Vill du teckna dig för Brixo Kreditskydd skall du gå in på www.brixo.se eller kontakta Brixo AB.

Hur kan du säga upp avtalet i förtid?

Du kan skriftligen säga upp försäkringsavtalet när som helst efter att ångerfristen har löpt ut (dessförinnan har du ångerrätt) till upphörande från den tidpunkt du själv anger. Försäkringen upphör dock att gälla tidigast den sista dagen i den månad uppsägningen mottags eller den sista dagen i den månad du vill att försäkringen ska upphöra att gälla. Du säger upp försäkringen skriftligen genom att skicka meddelande om uppsägning till Brixo AB, Brunnsgatan 21B, 111 38 Stockholm eller på e-post: info@brixo.se .

När upphör försäkringen att gälla?

Försäkringen upphör att gälla:

 • den dag, dit låneavtal hos  Brixo AB  upphör;
 • den första dagen i månaden efter den dag du fyller 67 år,
 • när du går i pension eller börjar ta ut pension och arbetar mindre än 17 timmar per vecka,
 • om du erhåller livränta eller liknande ersättning,
 • efter försäkringsgivaren har betalat totalt 36 ersättningar för arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet,
 • om du avlider,
 • om försäkringen sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren, eller om gruppföreträdaren säger upp gruppavtalet,
 • om du flyttar utomlands och/eller upphör att omfattas av svensk socialförsäkring och/eller inte längre är folkbokförd i Sverige.
Skadeanmälan

Skada anmäls till SveNord Försäkring AB, Box 5216, 102 45 Stockholm, kundservice@svenord.com, tel. (0)8 420 035 50 som hanterar din skadeanmälan på uppdrag av försäkringsgivaren. Du behöver därför snarast möjligt underrätta SveNord skriftligen med ditt ersättningskrav. Du måste skicka in alla dokument som SveNord begär för försäkringsgivarens räkning, för att kunna bedöma rätten till ersättning.

Vägledning

Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, box 24215, 104 51 Stockholm, tel. 0200-22 5800. Du kan även vända dig till Konsumentverket och deras tjänst för oberoende vägledning, Hallå konsument som du når på www.hallakonsument.se, 0771-525 525. Du kan även få vägledning av din kommunala konsumentvägledare.

Om vi inte kommer överens

Om du är missnöjd med ett beslut ska du i första hand vända dig till SveNord Försäkring AB och begära omprövning. Om du efter sådan omprövning inte är nöjd kan du skicka ett klagomål till försäkringsgivaren:

Maiden Life & General
Klarabergsviadukten 70
Box 70396
107 24 Stockholm
Sverige

E-post: info@maidenlg.com

Om du fortfarande inte skulle vara nöjd efter kontakt med försäkringsgivaren finns flera möjligheter att få fallet omprövat.

Försäkringsgivarens prövningsnämnd

Ett slutligt beslut i ett försäkringsärende kan gås igenom av försäkringsgivarens prövningsnämnd. Nämnden består av en oberoende expert med mångårig erfarenhet från personförsäkringsområdet, en kvalificerad jurist och försäkringsgivarens skadechef och riskbedömningschef.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du kan även vända dig till ARN för att få ditt fall prövat. Nämnden prövar inte ärenden om belopp under 2000 kr eller medicinska bedömningar.
Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Personskadenämnden (PFN)

PFN prövar medicinska frågor där det behövs utlåtande från en läkare. Adress: Personskadenämnden,
Box 24067, 104 50 Stockholm.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Allmän information och råd om försäkringsfrågor kan erhållas från: Konsumenternas försäkringsbyrå,
Box 24215, 104 51 Stockholm.

Kommunernas konsumentvägledning

Varje kommun har en konsumentvägledning som hjälper konsumenter med allmän information och råd.

Alternativ tvistlösning

Du kan även använda ec.europa.eu/consumers/odr avseende tvistlösning.

Domstol

Tvister om försäkringsavtal kan prövas av allmän domstol.

Ombud

Ombudskostnad ersätts inte genom försäkringen.

Lagval och språk

För försäkringsvillkoren gäller svensk rätt. Försäkringsbeskedet och villkoren är på svenska. Skaderegleringsärenden kommer att hanteras på svenska.

Transaktioner i strid med gällande sanktionsregelverk

Försäkringsgivaren kommer inte att göra utbetalning under försäkringen i den utsträckning villkoret för sådant skydd, betalning av sådan skada står i strid med sanktioner eller embargon beslutade av Europeiska unionen eller Sverige. Det gäller också för sanktioner och embargon antagna av USA, så länge dessa inte är i strid med europeiska eller svenska lagar eller regler. Om en utbetalning gjorts som inte når mottagaren på grund av sanktioner ska Maiden Life & General anses ha fullgjort sitt åtagande enligt avtalet. Om det framkommer efter att en försäkring tecknats att försäkringstagaren, försäkrat objekt eller förmånstagaren är föremål för sanktioner eller embargon har Maiden Life & General rätt att säga upp försäkringen till upphörande i förtid.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt). Ångerrätten är 30 dagar och löper tidigast från den dag då du har mottagit försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Under ångerrättsfristen kan försäkringen sägas upp per telefon genom att du hör av dig till Brixo AB:s kundtjänst på (0)8 500 850 47 eller skriftligen genom att skicka meddelande om utnyttjande av ångerrätten till Brixo AB, Box 599, 114311 Stockholm, info@brixo.se. Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon premie. Har du erlagt premie återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt.

Försäkringsgivare och andra parter

Försäkringsgivaren i händelse av arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, registrerad i Sverige 516403–1003. Försäkringsgivaren för livförsäkring och arbetsoförmåga är Maiden Life Försäkrings AB, registrerad i Sverige 516406–0468 (tillsammans Maiden Life & General).

Maiden Life & General
Klarabergsviadukten 70
Box 70396
107 24 Stockholm
Sverige
E-post: customer.relations@maideniis.com

Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

På försäkringsgivarnas uppdrag kommer SveNord Försäkring AB, Box 5216, 102 45 Stockholm, tel. 08 420 035 50, kundservice@svenord.com att hantera skador.

Vem är försäkringsförmedlaren?

Brixo AB org.nr. 556978-9273, Brunnsgatan 21B, 111 38 Stockholm är förmedlaren och gruppföreträdare som har ingått ett gruppförsäkringsavtal med försäkringsgivaren. Förmedlingen sker utan rådgivning och inte på grundval av en opartisk och personlig analys. Brixo AB är ett svenskt konsumentkreditinstitut och är anknuten försäkringsförmedlare till försäkringsgivarna Maiden Life Försäkrings AB (516406-0468) och Maiden General Försäkrings AB (516403-1003). Brixo AB är hos Bolagsverket registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till Maiden Life & General. Registrering kan kontrolleras vid Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, www.bolagsverket.se eller e-postadress bolagsverket@bolagsverket.se.

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot Brixo AB rörande förmedlingen av försäkring, vänligen kontakta Brixo via e-post: info@brixo.se. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Vägledning

Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, box 24215, 104 51 Stockholm, tel. 0200-22 5800. Du kan även vända dig till Konsumentverket och deras tjänst för oberoende vägledning, Hallå konsument som du når på www.hallakonsument.se, 0771-525 525. Du kan även få vägledning av din konsumentvägledare.

Ersättning

För sin roll som förmedlare av denna försäkring har förmedlaren, i detta fall Brixo AB, rätt till ersättning från försäkringsgivarna. Förmedlaren får en ersättning på 55% av den totala premien för bland annat administration, premiehantering o.d. som försäkringsavtalet ger upphov till. SveNord Försäkring AB, Nybrogatan 34 111 34 Stockholm som har förmedlat gruppavtalet och bland annat hanterar skador får en ersättning på 2,5 % av den totala premien. I avtalet ingår även att förmedlarna kan erhålla vinstdelning som grundar sig på försäkringsgivarens insamlade premier med avdrag för provisionsutbetalningar, skadeersättnings- utbetalningar och försäkringsgivarens administrativa kostnader för försäkringarna, utbildning, marknadsföringskostnader och avsättning till reserver för framtida uppkomna men inte utbetalade skatteersättningsutbetalningar.

Ansvar:

Maiden Life & General är enligt avtal med Brixo AB, och enligt lag ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan drabba en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att Brixo AB, uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 4 kap 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

För nedladdning (PDF)

Faktablad för försäkringsprodukt

Utgivningsdatum: 2021-06-01

Företag: För arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org.nr 516406-1003, försäkringsgivare. För övriga moment är Maiden Life Försäkrings AB, org.nr 516406-0468, försäkringsgivare.

Produkt: Kreditskyddförsäkring förmedlad av Brixo AB, org.nr 556978-9273.

Denna information är en sammanfattning av hur försäkringen gäller och vad försäkringen inte gäller för. Informationen är allmän och inte utformad för varje försäkrads speciella behov. För mer information se förköpsinformationen. För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig kontakta Brixo AB på telefon +46 (0) 8 500 850 47 eller e-post info@brixo.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Försäkringen är är en frivillig gruppförsäkring som kan hjälpa till att återbetala din kreditskuld hos Brixo AB vid ofrivillig arbetslöshet, hel arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom eller vid dödsfall.

Vad ingår i försäkringen?

 Hel arbetsoförmåga:

Försäkringen ger ersättning om du som är tillsvidareanställd eller är egenföretagare blir helt arbetsoförmögen till följd av olycksfall eller sjukdom. Månadsersättningen motsvarar 10 % av ditt utestående skuldsaldo vid skadedagen per månad, dock max. 10 000 kr/månad i upp till 12 månader. Försäkringen ersätter 1/30 av månadsersättningen per dag som du är helt arbetsoförmögen efter att karenstiden löpt ut. Ersättningen omfattar inte försäkringspremie.

 Ofrivillig arbetslöshet:

Försäkringen ger ersättning om du som är tillsvidareanställd eller är egenföretagare blir ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden. Månadsersättningen motsvarar 10 % av ditt utestående skuldsaldo vid skadedagen per månad, dock max. 10 000 kr/månad i upp till 12 månader. Försäkringen ersätter 1/30 av månadsersättningen per dag som du är ofrivilligt arbetslös efter att karenstiden löpt ut. Ersättningen omfattar inte försäkringspremie.

 Dödsfall:

Försäkringen ger ersättning om du avlider under försäkringstiden. I detta fall betalar försäkringen ditt utestående skuldsaldo vid skadedatum, dock max. 300 000 kronor.

Vad ingår inte i försäkringen?

Exempel på undantag i försäkringen:

Försäkringen ersätter inte arbetsoförmåga eller dödsfall som orsakats av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft.

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfall som inträffar om du som den försäkrade begår eller hjälper till att begå en brottslig handling som kan leda till fängelse i enlighet med svensk lag eller som är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, lugnande medel, narkotika eller felaktig användning av läkemedel.

Försäkringen beviljar inte ersättning i händelse av arbetslöshet till följd av ett tidsbegränsat kontrakt, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete. Ersättningen betalas inte heller ut vid arbetslöshet på grund av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet på grund av uppsägning.

Om den försäkrade begår självmord inom ett år från anslutningen till försäkringen gäller försäkringen endast om det kan antas att anslutning skett utan tanke på självmordet.

 Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Försäkringen täcker inte försäkringsfall som inträffar under kvalificeringstiden. Kvalificeringstiden räknas från försäkringens första dag. För ofrivillig arbetslöshet är kvalificeringstiden 120 dagar och för arbetsoförmåga 30 dagar. För dödsfall gäller ingen kvalificeringstid.

Försäkringen ger ingen ersättning under karenstiden. Karenstiden är den första tiden från försäkringsfallet räknat. För arbetslöshet och arbetsoförmåga är karenstiden 30 dagar.

För varje sammanhängande period av arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet betalas ersättning under maximalt 12 månader. Totalt kan ersättning lämnas för en maximal period om 36 månader för ett flertal perioder av arbetsoförmåga och/eller arbetslöshet.

 Var gäller försäkringen?

För att teckna försäkringen ska du vara folkbokförd i Sverige.

Försäkringen gäller för försäkringsfall som uppstår i hela världen.

 Vilka är mina skyldigheter?
 • På uppdrag av försäkringsgivaren kommer SveNord Försäkring AB att hantera din skadeanmälan. Du behöver därför snarast möjligt underrätta SveNord skriftligen med ditt ersättningskrav. Du måste skicka in alla dokument som SveNord begär för försäkringsgivarens räkning, för att kunna bedöma rätten till ersättning.
 • Du är skyldig att omedelbart upplysa SveNord om du får nytt arbete eller om du blir företagare, eller om ersättning från A-kassan upphör under period som Maiden Life & General betalar ersättning för arbetslöshet till dig. Du är också skyldig att upplysa SveNord om du får tillbaka arbetsförmågan eller om ersättning från Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans upphör helt eller delvis.
 • Du måste betala dina premier i rätt tid.
 När och hur ska jag betala?

Premien betalas månatligen på det sätt som anges på avin.

 När börjar och slutar försäkringen gälla?

Försäkringen börjar gälla dagen efter att din ansökan om att anslutas till försäkringen har mottagits av Brixo AB som gruppförträdare. Försäkringen slutar att gälla exempelvis:

 • den första dagen i månaden efter den dag du fyller 67 år,
 • när du går i pension eller börjar ta ut pension och arbetar mindre än 17 timmar per vecka,
 • om du erhåller livränta eller liknande ersättning,
 • om du säger upp försäkringen.
 Hur kan jag säga upp avtalet?

Du som försäkrad har rätt att när som helst säga upp försäkringen till upphörande. För att säga upp försäkringen vänligen kontakta Brixo AB på telefon +46 (0) 8 500 850 47 eller e-post info@brixo.se.

För nedladdning (PDF)

Villkor frivillig gruppförsäkring

Utgivningsdatum: 2021-06-01

Låneskydd vid dödsfall, hel arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet

1. Inledning

Denna försäkring hjälper till att återbetala din kreditskuld vid dödsfall, hel arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom och vid ofrivillig arbetslöshet. Om du dör återbetalas din kreditskuld (upp till 300 000 kr) och om du drabbas av sjukskrivning på grund av ett olycksfall eller sjukdom, eller av arbetslöshet, kan försäkringen ersätta dina månadskostnader för den försäkrade krediten (upp till 10 000 kr) samt dina försäkringspremier under ett år, allt enligt de förutsättningar som anges i dessa villkor.

2. Ordlista & Definitioner

Arbetsoförmåga:

Betyder att din arbetsförmåga sätts ned helt på grund av olycksfall eller sjukdom, som leder till hel sjukskrivning och utbetalning av socialförsäkringsersättning. För att bedöma om du har rätt till ersättning kan försäkringsgivaren kräva att du genomgår en undersökning av en särskilt utsedd läkare.

Brixo

Betyder Brixo AB, Brunnsgatan 21B, 111 38 Stockholm, org.nr. 556978-9273.

Frivillig gruppförsäkring:

Betyder en försäkring som den som tillhör en särskild grupp har rätt att ansluta sig till genom egen anmälan.

Fullt arbetsför:

Betyder att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag och inte är sjukskriven helt eller delvis, får socialförsäkringsersättning eller har vilande sådan ersättning på grund av arbetsoförmåga. Du får inte heller ta emot pågående eller fördröjd livränta på grund av arbetsskada, eller ha lönebidragsanställning av medicinska skäl. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning, sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.

Den försäkrade:

Den person vars intressen, liv eller hälsa försäkringen omfattar.

Egenföretagare:

Betyder att den försäkrades primära inkomstkälla är en av följande företagsformer:

 • Enskild näringsidkare, där den försäkrade eller en anhörig är registrerad för F-skatt.
 • Aktiebolag eller ekonomisk förening där den försäkrade eller en anhörig tillsammans eller var för sig har minst 50 % av rösterna, aktierna eller inflytandet.
 • Aktiebolag eller ekonomisk förening där den försäkrade eller en anhörig tillsammans eller var för sig har minst 20 % av rösterna, aktierna eller inflytandet och där den försäkrade är VD, vice VD eller styrelseledamot.
 • Handelsbolag eller kommanditbolag där den försäkrade eller en anhörig är bolagsman eller komplementär.

Om den försäkrade är anställd i bolaget betraktas hen också som egenföretagare om hen uppfyller definitionen ovan. Med att vara ”anhörig” menas att man har en nära relation med den försäkrade, till exempel den som är medlem av dennes familj, make/maka eller anhörigs make/maka.

Försäkringsbrev:

Ett försäkringsbrev utfärdas så fort en försäkring har beviljats, ändrats eller förnyats och det innehåller uppgifter om vilka försäkringar som du har valt att ta ut, de väsentliga rättigheterna och skyldigheterna i försäkringen och viktiga begränsningar av försäkringsskyddet.

Försäkringsavtal:

Det avtal som gäller för varje enskild persons försäkring och som omfattar anmälan om anslutning till försäkringen, tillämpliga försäkringsvillkor, det senaste försäkringsbrevet och ytterligare obligatoriska regler i försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt.

Försäkringsbelopp:

För hel arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet motsvarar det månatliga försäkringsbeloppet 10 % av ditt utestående skuldsaldo vid skadedatum per månad, i upp till 12 månader, dock max. 10 000 kr/månad.

För dödsfall utgörs försäkringsbeloppet av den vid dödsfallet aktuella kreditskulden för den försäkrade krediten hos Brixo AB, dock max. 300 000 kr.

Försäkrad kredit:

Den kredit som den försäkrade beviljats hos Brixo AB och som försäkringen avser oavsett om krediten alltjämt lämnas av Brixo AB eller av någon annan.

Grupp som har rätt till försäkring:

De personer som ingår i en förutbestämd grupp och som är berättigade att vara med eller ansöka om en gruppförsäkring. Strukturen för gruppen som har rätt till försäkring bestäms i gruppavtalet (se nedan).

Försäkringstagaren:

Försäkringstagaren är den gruppmedlem som ansökt om och beviljats försäkring.

Försäkringsgivaren:

Försäkringsgivaren för momentet arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, registrerat i Sverige 516403–1003.

Försäkringsgivaren för momenten dödsfall och arbetsoförmåga är Maiden Life Försäkrings AB, registrerat i Sverige 516406–0468.

I dessa försäkringsvillkor kallas de båda nämnda försäkringsgivarna gemensamt för ”försäkringsgivaren”.

Förmånstagare::

Oåterkallelig förmånstagare till försäkringen är Brixo AB.

Gruppföreträdare:

Företaget, organisationen eller föreningen som har ingått ett gruppavtal med försäkringsgivaren, i detta fall Brixo AB, Brunnsgatan 21B, 111 38 Stockholm, org. nr. 556978-9273.

Gruppavtal:

Avtalet mellan försäkringsgivaren och gruppföreträdaren som reglerar täckningen som gruppmedlemmarna kan ansöka om. Ett giltigt gruppavtal är en förutsättning för att det ska vara möjligt att ingå individuella avtal om gruppförsäkring. Gruppavtalet innehåller bestämmelser om den tidigaste tidpunkten då försäkringen börjar gälla, hur premierna ska betalas, vem som tillhandahåller information om försäkringen till den försäkrade gruppen osv.

Gruppmedlem:

Gruppmedlemmar är alla personer som tillhör den grupp som har rätt till försäkring enligt gruppavtalet.

Karenstid:

Den period under vilken försäkringen måste vara i kraft och en oavbruten arbetsoförmögensperiod eller arbetslöshetsperiod måste passera innan en försäkrad person har rätt till försäkringsersättning. Karenstiden är 30 dagar både för fullständig arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet. För dödsfall tillämpas ingen karenstid.

Kvalifikationsperiod:

Den period för vilken den försäkrade måste ha omfattats av försäkringen och ha betalat en försäkringspremie för att vara berättigad till försäkringsersättning i händelse av helarbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet. För hel arbetsoförmåga är kvalifikationsperioden 30 dagar och för ofrivillig arbetslöshet 120 dagar.

Ofrivillig arbetslöshet:

Betyder att du blir arbetslös utan att det är ditt fel, dvs. uppsägning får inte ske på grund av misskötsel. Du måste även ha rätt till ersättning från a-kassa efter att lagstadgad karenstid löpt ut. Din anställning måste ha upphört helt och du får inte längre utföra något arbete mot ersättning, vilket även innebär att arbetslösheten ska vara på heltid. Arbetslöshet är inte ofrivillig om du själv har sagt upp din anställning, eller om den på annat sätt har upphört med samtycke.

Olycksfall:

Betyder en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen vid en identifierbar tid och plats.

Prisbasbelopp:

Betyder det prisbasbelopp som fastställs varje år enligt lag.

Sjukdom:

En försämring av ditt hälsotillstånd som inte kan anses utgöra en olycksfall och som bevisligen har försämrat din fysiska och/eller psykiska funktion. Sjukdom inkluderar inte frivilliga kroppsskador. Sjukdomen anses ha uppstått den dag då försämringen kan påvisas och har fastställts av en läkare.

Skadedatum

 • Vid dödsfall – den dag försäkringstagaren avlider.
 • Vid hel arbetsoförmåga – den dag som anmälts som första sjukdag till Försäkringskassan och som sedan blir godkänd som anmälningsdag. Ersättning utbetalas från trettioförsta (31) sjukskrivningsdagen.
 • Vid arbetslöshet – den dag du beviljats rätt till ersättning från arbetslöshetskassa. Ersättning utbetalas från trettioförsta (31) arbetslösa dagen.

Slutlig ålder:

Försäkringen upphör när den försäkrade uppnår den slutliga åldern i försäkringen vilket är 67 år.

Symptomklausul:

Försäkringsersättning beviljas inte för sjukdom, besvär, skada, funktionsnedsättning eller dödsfall om symptomen fanns innan försäkringen började gälla, även om diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen har börjat gälla. Om du inte har behandlats eller haft några symptom under en sammanhängande tid om minst 12 månader omedelbart före försäkringsfallet kan du få ersättning för skada som inte tidigare hade medgett ersättning enligt denna bestämmelse.

3. Allmänna bestämmelser

3.1 Grupp som har rätt till försäkring

Du som har en kredit hos Brixo AB ingår i den försäkringsberättigade gruppen och kan som gruppmedlem ansöka om Brixo Kreditskydd. Dessa försäkringsvillkor beskriver i detalj olika delar av försäkringsavtalet och innehåller information om omfattningen av försäkringsskyddet, när försäkringen börjar gälla, hur försäkringen kan förlängas, när den kan sägas upp samt när och hur premierna ska betalas. När försäkringen har tecknats får du ett försäkringsbrev som beskriver vilka delar av försäkringen som du har täckning för.

3.2 Anslutningskrav

Följande krav behöver vara uppfyllda för att du ska kunna ansluta dig till försäkringen:

 • Du har en kredit hos Brixo AB,
 • du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov,
 • du har fyllt 18 år men inte 64 år,
 • du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid om minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, eller du har vid tiden för ansökan varit egenföretagare under en sammanhängande tid om minst sex månader och är ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa,
 • du är fullt arbetsför,
 • du har under de senaste 12 månaderna inte haft någon sjukdom som föranlett att du varit berättigad till sjukpenning, och
 • du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

3.3 Ångerrätt

Efter att du har erhållit försäkringsbrevet har du rätt att ångra din anslutning till försäkringen inom 30 dagar. Du måste i så fall underrätta gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren om detta inom trettiodagarsperioden.

Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon premie och har du betalat premie återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt. Om du nyttjar ångerrätten innebär det att du aldrig har haft något försäkringsskydd.

3.4 När tiden för försäkringsgivarens ansvar inleds

Försäkringsgivarens ansvar räknas från dagen efter att din ansökan om att anslutas till försäkringen har mottagits av gruppföreträdaren, under förutsättning att din ansökan om att anslutas till försäkringen beviljas. Detta kräver i sin tur att fullständigt ifyllda ansökningshandlingar har mottagits och att alla anslutningskrav enligt punkt 3.2 ovan är uppfyllda.

3.5 Skatteregler

Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen, vilket innebär att belopp som betalas ut inte är föremål för inkomstskatt och att premierna inte är avdragsgilla.

3.6 Förnyelse

Försäkringstiden är en månad och försäkringen förnyas varje månad om försäkringen inte sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren.

3.7 Ändringar i försäkringsavtalet

I samband med förnyelse av försäkringen har försäkringsgivaren rätt att ändra försäkringsvillkoren och även premien.

Ändring av försäkringsvillkor och premie görs med 30 dagars skriftligt varsel. Om ändringar i villkoren föranleds av en ändring av lag, förordning eller myndighetsföreskrift har försäkringsgivaren rätt att ändra villkoren under försäkringstiden. En ändring som beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsföreskrift kan ske med omedelbar verkan.

3.8 Premie och premiebetalning

Premien beräknas för en månad åt gången och bestäms med hänsyn till din ålder och gruppens sammansättning, t.ex. kön, genomsnittlig ålder, aktuella premieavgifter och relevanta regler för riskbedömning. Premiens storlek framgår av ditt försäkringsbrev. Premien aviseras månadsvis i förskott och ska betalas genom autogiro eller mot faktura senast den dag som framgår av avin. Premiebetalning till gruppföreträdaren sker med befriande verkan. Gruppföreträdaren ser till att premien vidarebefordras till försäkringsgivaren. Om premien inte betalas i rätt tid, och dröjsmålet inte är av ringa betydelse, har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter att skriftligt meddelande om uppsägning avsänts, om premien inte betalas inom denna tid.

Försäkringsgivaren får ändra premien i samband med förnyelse (se ovan 3.6). Ändringen får verkan vid den månadsbetalning som infaller minst 30 dagar efter att försäkringsgivaren eller gruppföreträdaren informerade dig om ändringen.

3.9 Upplysningsplikt

Du har skyldighet enligt lag att i ansökan uppge all information som kan vara av betydelse för att försäkring ska meddelas eller förnyas, samt att lämna fullständiga och korrekta svar på alla frågor som ställs under ansökningsprocessen.

3.10 Överlåtelse

Försäkringen kan inte överlåtas eller pantsättas.

3.11 När försäkringen upphör att gälla

Försäkringen upphör att gälla

 • den första dagen i månaden efter den dag du fyller 67 år,
 • när du går i pension eller börjar ta ut pension och arbetar mindre än 17 timmar per vecka,
 • om du erhåller livränta eller liknande ersättning,
 • efter att försäkringsgivaren har betalat totalt 36 månadsersättningar för arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet,
 • om du dör,
 • om försäkringen sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren, eller om gruppföreträdaren säger upp gruppavtalet, se nedan p. 3.12,
 • om du flyttar utomlands och/eller upphör att omfattas av svensk socialförsäkring och/eller inte längre är folkbokförd i Sverige;
 • den dag ditt kreditavtal upphör.

3.12 Uppsägning av försäkringen

Du som försäkrad har rätt att när som helst säga upp försäkringen till upphörande.

Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen till upphörande under försäkringstiden endast på grund av utebliven premiebetalning eller om du har uppgivit felaktig information som har lett till att du har beviljats anslutning till försäkringen på felaktiga grunder.

Försäkringsgivaren har även rätt att säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, med en månads varsel.

Försäkringsgivarens uppsägning ska alltid vara skriftlig.

Gruppföreträdaren har rätt att säga upp gruppavtalet i enlighet med vad som avtalats i gruppavtalet. En sådan uppsägning medför att samtliga försäkringar upphör den dag som anges i uppsägningen, dock tidigast en månad från dagen för uppsägningen.

En uppsägning påverkar inte en pågående skadereglering.

3.13 Efterskydd

På grund av försäkringens art finns det ingen rätt till efterskydd.

3.14 Fortsättningsförsäkring

På grund av försäkringens art finns det ingen rätt till fortsättningsförsäkring.

3.15 Preskription

Om du vill kräva försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste du väcka talan senast tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådan ersättning eller sådant skydd inträdde.

Om du har framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som anges ovan är fristen att väcka talan alltid sex månader från det att försäkringsgivaren har förklarat att den har tagit slutlig ställning till anspråket.

3.16 Två försäkrade

Är två försäkrade gemensamt ansvariga för krediten och har varsin försäkring samt begär ersättning för samma period är den maximala månadsersättningen 16 000 kr sammanlagt. Den sammanlagda månadsersättningen kan aldrig överstiga den aktuella månadskostnaden för krediten. Ersättning vid dödsfall kan aldrig utbetalas mer än en gång för en kredit, även om försäkringen omfattar två försäkrade för krediten.

4. Särskilda bestämmelser om försäkringen

4.1 Syftet med försäkringen och försäkringsbeloppet

Syftet med försäkringen är att ge den person som fått en kredit ett ekonomiskt skydd som täcker kostnaderna för krediten med upp till 10 000 kr per månad i händelse av hel arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet, eller med hela det utestående kreditbeloppet, dock högst 300 000 kr, vid dödsfall.

4.2 Händelser som omfattas av försäkringen

Försäkringen omfattar följande händelser:

 • Arbetsoförmåga
 • Ofrivillig arbetslöshet
 • Dödsfall

Arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet definieras i ordlistan ovan.

Försäkringen är en komplett försäkring även om den täcker olika slags händelser, och därför är det inte möjligt att exkludera någon av händelserna från försäkringen.

4.3 Rätt till ersättning
4.3.1 Arbetsoförmåga

Förutsatt att du har en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka som har varat minst sex månader, eller är egenföretagare (som definieras i ordlistan) sedan minst sex månader tillbaka, och omfattats av försäkringen i minst 30 dagar (kvalificeringsperiod) har du rätt till ersättning om du drabbas av arbetsoförmåga. För varje sammanhängande period av arbetsoförmåga betalas ersättning varje månad under maximalt tolv månader.

Ersättning lämnas inte för de första 30 dagarna (s.k. karenstid). För tid därefter betalas ersättning till förmånstagaren för varje dag som du är arbetsoförmögen med 1/30 av försäkringsbeloppet, dock högst 10 000 kr per månad. Utbetalning till förmånstagaren sker månadsvis.

Om du, under en period då du har rätt till ersättning, gör ett försök att återgå i arbete och börjar arbeta igen påverkar detta inte din rätt till försäkringsersättning om försöket pågår under mindre än en månad. Det betraktas som samma sjukdomsperiod och ingen ny karens tillämpas. Du har dock inte rätt till ersättning under tid då du erhåller lön. Du kan göra maximalt ett försök att återgå i arbete under en ersättningsperiod.

Om du har varit drabbad av arbetsoförmåga under minst 30 dagar och sedan återfår din arbetsförmåga är förutsättningen för att du kan få rätt till ytterligare ersättning att:

 • Du måste vara fullt arbetsför under minst 30 sammanhängande dagar om orsaken till den nya arbetsoförmågan är en annan än orsaken till den ursprungliga arbetsoförmågan,
 • Du måste vara fullt arbetsför under minst 180 dagar om orsaken till den nya arbetsoförmågan är densamma som orsaken till den ursprungliga arbetsoförmågan, med undantag för kortare sjukperioder än två veckor, räknat från den tidpunkt då den senaste sjukperioden upphörde. Detta gäller också om du drabbas av arbetsoförmåga under kvalificeringstiden om 30 dagar från försäkringstidens början.

Särskilda undantag:
Ersättning lämnas inte för arbetsoförmåga som beror på

 • smärttillstånd i ryggen som inte kan verifieras genom röntgen eller magnetröntgen,
 • graviditetsrelaterat tillstånd under graviditet som en specialistläkare bedömer vara en normal graviditet,
 • konsekvens av en medicinsk behandling som inte är medicinskt motiverad eller inte har påkallats av legitimerad sjukvårdspersonal, såsom plastikkirurgi som inte är rekonstruktiv kirurgi,
 • sjukdom, besvär, skada, funktionsnedsättning eller dödsfall om symptomen fanns innan försäkringen började gälla, även om diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen har blivit giltig (symptomklausul). Om du inte har behandlats eller haft några symptom under en sammanhängande tid om minst tolv månader omedelbart före försäkringsfallet kan du få ersättning för skada som inte tidigare hade medgett ersättning enligt denna bestämmelse.

4.3.2 Arbetslöshet

Förutsatt att du uppfyller följande villkor har du rätt till ersättning om du blir arbetslös.

Du måste ha fått meddelande om uppsägning och/eller ha upphört med din verksamhet minst 120 dagar efter att försäkringstiden inleddes och arbetslösheten måste ha inletts innan försäkringstiden löpt ut.

Villkoren varierar beroende vilken slags anställning du har haft innan du blev arbetslös: om du har haft en tillsvidareanställning, en tidsbegränsad anställning eller om du har varit egenföretagare.

 • För dig som var tillsvidareanställd betalas ersättning om du förlorat ditt arbete på grund av övertalighet eller uppsägning, förutsatt att uppsägningen inte berott på misskötsel. Din anställning måste ha omfattat minst 17 timmar per vecka under minst 6 månader.
 • För dig som haft en tidsbegränsad anställning som har omfattat minst 17 timmar per vecka betalas ersättning om din arbetsgivare sagt upp dig före anställningstidens slut, eller inte förlänger din anställning om avsikten från början var att den skulle förlängas, och antingen:
  • Anställningstiden var minst 12 månader och redan förlängts med minst 12 månader eller du tidigare varit tillsvidareanställd hos samma arbetsgivare.
  • Ersättning betalas endast om din anställning avslutats i förtid och inte om anställningstiden löpt ut. Ersättning betalas inte längre än till den dag som anställningstiden skulle ha upphört.
 • För dig som var egenföretagare betalas ersättning om du har upphört med din verksamhet på grund av att du inte kunnat få tillräckligt mycket arbete för att möta dina skäliga levnadsomkostnader och har anmält till relevant myndighet att din näringsverksamhet är vilande och/eller att ditt godkännande för F-skatt ska återkallas.

Om du uppfyller ovanstående krav för ersättning betalas ersättning för varje sammanhängande period av arbetslöshet under maximalt tolv månader. Ersättning lämnas inte för de första 30 dagarna (s.k. karenstid). För tiden därefter lämnas ersättning för varje dag som du är ofrivilligt arbetslös med 1/30 av försäkringsbeloppet, dock högst 10 000 kr per månad. Utbetalning sker månadsvis.

När ersättning redan har betalats för arbetslöshet under minst 30 dagar har du åter rätt till ersättning för arbetslöshet, förutsatt att du har arbetat heltid åtminstone 180 sammanhängande dagar sedan du senast erhöll ersättning på grund av arbetslöshet. Dock tillämpas en ny karensperiod om 30 dagar (se ovan). Detta gäller också om du blir arbetslös under kvalificeringstiden om 120 dagar från försäkringstidens början. Provanställning som övergår till tillsvidareanställning räknas in i de 180 dagar som krävs för återkvalificering.

Ersättning betalas för de dagar som du är arbetslös. Om du får möjlighet att arbeta under din arbetslöshet, avbryts tiden då du erhåller ersättning om arbetet pågår under mer än 30 dagar och försäkringen medger att du återgår i arbete maximalt en gång under en ersättningsperiod.

Om du får föräldrapenning under en period då du erhåller försäkringsersättning för arbetslöshet pausas din rätt till ersättning tills du inte längre får föräldrapenning, men inte längre än 18 månader från dagen då du blev arbetslös. Under den tid då du erhåller föräldrapenning får du ingen försäkringsersättning.

4.3.3 Dödsfall

Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp motsvarande den aktuella kreditskulden dock max. 300 000 kr.

Särskilda undantag:

Om den försäkrade begår självmord inom ett år från anslutningen till försäkringen gäller försäkringen endast om det kan antas att anslutning skett utan tanke på självmordet.

Försäkringsersättning beviljas inte för sjukdom, besvär, skada, funktionsnedsättning eller dödsfall om symptomen fanns innan försäkringen började gälla, även om diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen har blivit giltig (symptomklausul). Om du inte har behandlats eller haft några symptom under en sammanhängande tid om minst tolv månader omedelbart före försäkringsfallet kan du få ersättning för skada som inte tidigare hade medgett ersättning enligt denna bestämmelse.

4.4 Flera försäkringsperioder

Totalt kan ersättning lämnas för en maximal period om 36 månader för ett flertal perioder av arbetsoförmåga eller arbetslöshet.

4.5 Hur du begär ersättning

På uppdrag av försäkringsgivaren kommer SveNord Försäkring AB (SveNord) att hantera din skadeanmälan. Du behöver därför snarast möjligt underrätta SveNord skriftligen med ditt ersättningskrav. Du kan anmäla din skada på SveNord. Du kan även beställa en skadeanmälningsblankett från SveNord per telefon 08 420 035 50 eller per e-post kundservice@svenord.com. Du måste skicka in alla dokument som SveNord begär för försäkringsgivarens räkning, för att kunna bedöma rätten till ersättning. Dokumenten ska skickas på det sätt som anges på webbplatsen alternativt skickas med post till: SveNord Försäkring AB, box 5216, 102 45 Stockholm, e-post: kundservice@svenord.com.

4.6 Begränsning av försäkringsgivarens ansvar
4.6.1 Oriktig eller ofullständig information

Om du eller någon annan som begär ersättning av försäkringsgivaren efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

4.6.2 Giltighet utomlands

Försäkringen avseende dödsfall gäller om den försäkrade avlider utanför Norden oavsett vistelsens längd. Försäkringen avseende arbetsoförmåga och arbetslöshet gäller när du vistas utanför Norden under en begränsad tid. Om du flyttar till ett land utanför Norden upphör försäkringen att gälla. Vistelse utanför Norden anses inte avbrytas på grund av tillfälliga besök i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärsresor, semester eller liknande.

4.6.3 Framkallande av försäkringsfall

Om du uppsåtligen har framkallat försäkringsfall är försäkringsgivaren fri från ansvar. Om du har framkallat eller förvärrat följderna av ett försäkringsfall genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ned såvitt angår dig efter vad som är skäligt med hänsyn till dina förhållanden och omständigheterna i övrigt.

4.6.4 Riskfylld verksamhet

Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som inträffat när den försäkrade varit aktiv inom

 • motorsport, inklusive träning,
 • bergsklättring,
 • boxning på elitnivå,
 • dykning på mer än 18 meters djup, ensamdykning, dykning under is, i grottor eller i skeppsvrak,
 • extremsporter, äventyrssport eller expeditioner, eller äventyrsaktiviteter i polarregioner eller tropiska områden,
 • militärflyg, avancerad flygning, flygsport inklusive ballongfärd, motorflygning, segelflygning, fallskärmshoppning, glidflygning eller drakflygning,
 • som stuntman, luftakrobat eller liknande,
 • klinisk läkemedelsprövning,
 • särskilt riskfyllda yrken såsom vakt, soldat, livvakt eller liknande,
 • verksamhet som kräver särskild skyddsutrustning, om korrekt utrustning inte har burits, eller
 • sportarrangemang för vilket den försäkrade erhållit ersättning överstigande ett prisbasbelopp.

Försäkringen gäller dock för försäkringsfall som inträffar under sådana omständigheter men som inte sammanhänger med aktiviteten i fråga.

Om din skada föranletts av eller dess följder förvärrats av att du varit grovt vårdslös, till exempel genom påverkan av alkohol, annat berusningsmedel, narkotiska preparat eller dopningspreparat eller genom påverkan av läkemedel, som inte har använts i medicinskt syfte enligt läkares ordination, kan försäkringsersättningen sättas ned helt eller delvis.

Försäkringsersättningen kan också sättas ned helt eller delvis om det måste antas att du företagit en handling eller underlåtit att handla med vetskap om att handlingen eller underlåtenheten att handla innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

4.7 Force majeure

Försäkringsgivaren ansvarar inte för ekonomisk skada som kan uppstå om en analys av försäkringsfallet eller en utbetalning försenas på grund av krig, politisk oro, lag, myndighetsåtgärd, konflikt på arbetsmarknaden eller annan händelse utanför försäkringsgivarens kontroll och vars följder försäkringsgivaren inte rimligtvis kunna förutse eller förhindra.

4.8 Deltagande i krig eller vistelse utomlands vid krig eller politisk oro

Försäkringen gäller inte när den försäkrade reser till ett land eller område till vilket Utrikesdepartementet avråder från att resa. Försäkringen gäller inte heller för försäkringsfall som uppkommer inom ett år från en sådan resa eller vistelse och som kan anses vara en följd av krig eller oroligheter.

Om krig eller oroligheter bryter ut i ett område där den försäkrade befinner sig gäller försäkringen under den första månaden, om den försäkrade inte frivilligt deltar i kriget eller oroligheterna.

4.9 Krig i Sverige

Om krig utbryter i Sverige gäller särskild lag för vissa försäkringsfall, vilket bland annat innebär att tilläggspremie (krigspremie) kan tas ut.

5. Om vi inte kommer överens

Om du är missnöjd med ett beslut ska du i första hand vända dig till SveNord Försäkring AB, box 5216, 102 45 Stockholm, e-post: kundservice@svenord.com och begära omprövning. Om du efter sådan omprövning inte är nöjd kan du skicka ett klagomål till försäkringsgivaren:

Maiden Life & General
Klarabergsviadukten 70
Box 70396
107 24 Stockholm
Sverige
E-post: customer.relations@maideniis.com

Om du fortfarande inte skulle vara nöjd efter kontakt med försäkringsgivaren finns flera möjligheter att få fallet omprövat.

Försäkringsgivarens prövningsnämnd

Ett slutligt beslut i ett försäkringsärende kan gås igenom av försäkringsgivarens prövningsnämnd. Nämnden består av en oberoende expert med mångårig erfarenhet från personförsäkringsområdet, en kvalificerad jurist och försäkringsgivarens skadechef och riskbedömningschef.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du kan även vända dig till ARN för att få ditt fall prövat. Nämnden prövar inte ärenden om belopp under 2 000 kr eller medicinska bedömningar. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Personskadenämnden (PFN)

PFN prövar medicinska frågor där det behövs utlåtande från en läkare. Adress: Personskadenämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Allmän information och råd om försäkringsfrågor kan erhållas från: Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm.

Kommunernas konsumentvägledning

Varje kommun har en konsumentvägledning som hjälper konsumenter med allmän information och råd.

Alternativ tvistlösning

Du kan även använda ec.europa.eu/consumers/odr avseende tvistlösning.

Domstol

Tvister om försäkringsavtal kan prövas av allmän domstol.

Ombud

Ombudskostnad ersätts inte genom försäkringen.

Lagval och språk

För försäkringsvillkoren gäller svensk rätt. Försäkringsbrevet och villkoren är på svenska. Skaderegleringsärenden kommer att hanteras på svenska.

För nedladdning (PDF)

Dataskyddspolicy för Maiden Life & General

Läs Maiden Lifes dataskyddspolicy här.